สืบเนื่องจากประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 199/2565 เรื่อง ก.ล.ต. เปิดเผยมติคณะกรรมการ ก.ล.ต. ขยายเวลาให้ Bitkub ประสานกับผู้ออกเหรียญ KUB ให้แก้ไขมาตรฐานเทคโนโลยีของโปรเจกต์เหรียญ KUB และแก้ไขในส่วนของ adminTransfer นั้น

บริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด (“บริษัทฯ”) ในฐานะผู้ออกเหรียญ KUB ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้พัฒนาคำสั่ง adminTransfer ในเชิงเทคนิค (by design) เพื่อยกระดับความรัดกุมและลดโอกาสการแทรกแซงของบุคลากรหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีความเห็น และเพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ถือเหรียญ โดยบริษัทฯ ได้คำนึงถึงประโยชน์ ความปลอดภัยและความโปร่งใสในการเปิดใช้งานคำสั่งดังกล่าวเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการประสานและส่งมอบข้อมูลการพัฒนาข้างต้นให้กับบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (Bitkub Exchange) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยการพัฒนาเทคโนโลยีคำสั่ง adminTransfer ในเชิงเทคนิค (by design) ดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีผลกระทบต่อการใช้งานเครือข่าย Bitkub Chain แต่อย่างใด โดยเครือข่าย Bitkub Chain ยังคงเป็นเครือข่ายที่มีมาตรฐานเทคโนโลยีระดับสูงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน

บริษัทฯ ขอยืนยันว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นพัฒนาเครือข่าย Bitkub Chain ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตามแผนงานที่ได้ให้คำมั่นสัญญาต่อสาธารณชน ดังที่นำเสนอผ่านเอกสาร Bitkub Chain White Paper และจะยังคงเดินหน้าพัฒนาต่อไปในอนาคต

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด

--

--

Bitkub Chain ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล XT.COM จะทำการเปิดระบบฝากเหรียญ KUB ผ่านเครือข่าย Ethereum (ERC-20) ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลาประมาณ 15:00 น. เปิดให้ซื้อขายจริงในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลาประมาณ 15:00 น. และถอนเหรียญ KUB ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลาประมาณ 15:00 น.

ทั้งนี้ ท่านสามารถโอนเหรียญ KUB จาก Bitkub Exchange ไปยัง XT.COM ผ่านเครือข่าย Ethereum (ERC-20) ได้ล่วงหน้าก่อนการเปิดการซื้อขายจริง โดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. ไปที่เหรียญ KUB จากนั้นกดปุ่ม “ถอน”
  2. สำคัญ! โปรดเลือกเครือข่ายเป็น Ethereum (ERC-20)

หมายเหตุ*: ณ ปัจจุบัน XT.COM จะยังไม่รองรับเครือข่าย KAP-20

3. กรอกเลขกระเป๋าและจำนวนเหรียญที่ต้องการโอนให้ครบถ้วน จากนั้นกดปุ่ม “ยืนยันการถอน”

4. ยินดีด้วย! การโอนเหรียญ KUB ของท่านเสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ:
*การโอนเหรียญ KUB โดยตรงจาก Bitkub Exchange ไปยังกระดานเทรด XT.COM ทั้งขาไปและกลับ จะต้องดำเนินการบนเครือข่าย Ethereum (ERC-20) เท่านั้น
** ณ ปัจจุบัน XT.COM จะยังไม่รองรับเครือข่าย Bitkub Chain (KAP-20)
***โปรดใช้ความระมัดระวังในการใช้งานและการส่งเหรียญ เช่น ส่งเหรียญผิดประเภท ใส่ข้อมูลเลขที่กระเป๋าผิด เลือกเครือข่ายผิดหรือการดำเนินการผิดพลาดอื่น ๆ

--

--

นักพัฒนา Bitkub Chain ยกทัพเข้าร่วมงาน Dev Mountain Tech Festival ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาซอฟต์แวร์ร่วมกับบริษัทชั้นนำ และเข้าร่วมงาน Web3 Community Meetup พร้อมแชร์มุมมองต่าง ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยี Web3 ร่วมกับเหล่านักพัฒนามากมาย โดยในงานนี้ได้รับการสนับสนุนจาก Huawei Thailand พันธมิตรด้านเทคโนโลยีของเครือข่าย Bitkub Chain

--

--

BITKUB CHAIN Power by Bitkub Blockchain Technology

BITKUB CHAIN Power by Bitkub Blockchain Technology

Established in April 2021. Bitkub Chain aims to lay the foundation of the local Blockchain ecosystem in Thailand.